Beata Terzis

Beata Terzis är leg. psykolog och med dr. disputerad vid Karolinska Institutet inom området kognition och demens.

Har tidigare arbetat som enhetschef vid Minnesmottagning i södra Stockholm. Är sakkunnig inom demens och kognition på ett omsorgsföretag och arbetar som kvalitets utvecklare inom företaget. Har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demens och kognition. Är medförfattare till fackböcker inom bl.a. ämnet utredning av demenssjukdomar samt bemötande av personer med kognitiva nedsättningar.

Vice ordförande i Föreningen för Kognitiv Medicin samt sitter med i AHR (Anhörigas riksförbund) expertgrupp och i redaktionsrådet för Tidningen Äldreomsorg. Certifierad utbildare i BPSD registret samt i Funca. Föreläser för och utbildar sedan många år olika kategorier av vård och omsorgspersonal samt anhöriga. Hennes utbildningar tar sin utgångspunkt i hur medarbetare och anhöriga på ett bättre sätt kan förstå och bemöta den som drabbas av kognitiva nedsättningar.

Kunskap om hur hjärnan fungerar är ett viktigt redskap i mötet med våra medmänniskor. Särskilt viktigt är det i mötet med individer som har kognitiva nedsättningar då det ger oss redskapen för ett adekvat bemötande. Dessutom bidrar denna kunskap till självkännedom om hur vi själva fungerar vid t.ex. stress.

Genom ökad kunskap om kognition blir det därför möjligt att förbättra livskvalitén för personer med kognitiva nedsättningar och samtidigt känna en ökad trygghet och säkerhet i sin arbetsvardag